fbpx

อุปกรณ์สถาปัตย์

ในเบื้องต้นเราจะใช้เท่านี้ก่อนนะครับ

ในส่วนของสีไม้ สีCopic และ ปากกาขนาดต่างๆ

จะค่อยๆซื้อทีละชิ้น ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดตอนนี้

เพราะมันเยอะมาก และ ยังไม่ได้ใช้ทันที

อุปกรณ์ติวสถาปัตย์

อุปกรณ์วาดเส้น มัณฑนศิลป์

วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ เป็นวิชาที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด

ขอให้เหลาดินสอมาทุกครั้ง*ห้ามลืมเด็ดขาด*

ถ้าลืมจะเสียเวลามากแทนที่จะเริ่มเรียนได้ทันที

ก็ต้องมาเหลาก่อนนะครับ

อุปกรณ์วาดเส้น

อุปกรณ์ออกแบบภายใน นิเทศศิลป์

สองวิชานี้ใช้อุปกรณ์สีน้ำ สีโปสเตอร์

ซึ่งจะสอนการเตรียมตัวอย่างละเอียดให้อีกในคลาส

เบื้องต้นเตรียมมาเท่านี้ก่อนครับ

อุปกรณ์ออกแบบภายใน

อุปกรณ์ออกแบบแฟชั่น

อุปกรณ์ออกแบบแฟชั่น

อุปกรณ์ Start art

อุปกรณ์อื่นๆอยู่ในคลาสเรียนนะครับ

ถ้าต้องเตรียมอะไรเพิ่ม ครูจะบอกล่วงหน้าจ้า

อุปกรณ์ start art
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.